HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Life Style Me

Body whitening in 7 day ស្បែកសទន់រលោងត្រឹមរយះពេល7 ថ្ងៃដោយវិធីងាយៗ

1584 ratings | 109600 views
This video i show you how to make body whitening in 7 day http://www.youtube.com/channel/UCvpmwMd5JL7pghaM1bUb5Vg looking for skin ,hair and care tips cook & other Knowledge you can find latest knowledge imformation here. hi everyone welcome to My life style Cambodian .Im provide you home remedies for health ,skin ,hair and all beauty problem and all healty problem . Disclaimer :these video are only instended for information purpose ,any information asssociated with these video should not be considered as a sùbstitute for prescription suggested by beauty ,diet and health care professionals .viewee are subject to use these information on their own risk .this channel dont take any responsibility for any harm,side effeas illness or any heath or skin care problem caused due to the use of our content or anything related to this .please always remember product that work for me ,may not work for you .always try and either get a same please test these out before buying if you are unsure .if not you dont have to use the exact same product as me ,than always similar product or our your favorit instead. Note Don't Copyright the videos or photo without permission . For more imformation email Sky088863@gmail.com Thanks you so much for watching Please help subscriber my channel to watch more videos Don't forget tag&share videos to yor friend for beautiful together Love you all ❤❤
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (126)
Vannet Net (7 days ago)
លាយ11ងៃសអតើបង
Soddiqueahmed Jony (7 days ago)
i am use every season
Lk Lk (8 days ago)
បងFair lovely បើដាក់កញ្ចប់វិញដាក់ម៉ានកញ្ចប់បង
Rathai Mom (8 days ago)
បើអត់ដាក់សេរ៉ូមvaselin ហើយដាក់vaselin ដបB3 បានអត់បង ជួយប្រាប់ផង
Xiaoqing Tea (9 days ago)
ប្រេីឡេផ្សេងបានទេបង
Pola sokneang (10 days ago)
ចំពោះvaselinប្រើអាជិតអាស៉ដែរមែន
Srey Pich Long (11 days ago)
ស្លាបព្រាកាហ្វាក៏អី
Mrr Pole zin (12 days ago)
អត់ទោសបងរូបមន្ដនឹងយើងអាចប្រើបានចំពោះវ័យណាដែរបង
Life Style Me (12 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាប់ពី18ទ្បើងណា។សូមអគុណ
Mr Sath (12 days ago)
បងលាបហើយលាងចេញអត់
Life Style Me (12 days ago)
សួស្តីចា៎ លាបដូចលេធម្មតា។សូមអគុណ
yoy rachna (12 days ago)
អាចលាយលាបខ្លួុនបានអត់បង
Life Style Me (12 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសអូន។សូមអគុណ
kakada Sok (13 days ago)
បងអាចលាយទុកបានអត់
Life Style Me (12 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបាន។សូមអគុណ
Vann Lyda (13 days ago)
លាបពេលយប់បានអត់បង ហើយលាយថ្នាំពេទ្យបាអត់បង
Vann Lyda (13 days ago)
Life Style Me ចស៎អរគុណបងប្អូននឹងសាកល្បង
Life Style Me (13 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសលាបពេលណាក៏បាន។សុំទោសនេះជារូមមន្តមិនអាចលាយផ្តេសផ្តាសបានទេ ។សូមអគុណ
Chan Trea (14 days ago)
បើអត់មាFair and loveley ដបយកកញ្ចាប់បានអត់
Life Style Me (13 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានណា។សូមអគុណ
The Moments (19 days ago)
ខ្ញុំធ្វើរួចហើយពិតជាសមែន
Life Style Me (13 days ago)
សួស្តីចា៎ សូមអគុណ
Sekhuy 168 (19 days ago)
បងលាបអាយុប៉ុន្មានបាន
Life Style Me (13 days ago)
សួស្តីចា៎ 18 ទ្បើង ។សូមអគុណ
Love Mom (20 days ago)
ខ្ញុំមិនសូវចេះប៉ាន់ស្មានទេបងព្រោះដាក់ហ្វែលើបលីកញ្ចប់បងជួយប្រាប់ផង
Life Style Me (20 days ago)
សួស្តីចា៎ ប្អូនអាចដាក់បរិណប្រហែលគ្នា។សូអគុណ
Ung Soriya (20 days ago)
សមែនអត់បង ហើយខូចស្បែកអត់
Life Style Me (20 days ago)
សួស្តីចា៎ រាល់ការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាចំនេះដឹងយកមកចែកលំទ្បែក បើប្អូនគិតថាល្អអាចសាកបាន។សូអគុណ
neang setha (21 days ago)
Vaselineខុសពីហ្នឹងបានអត់
Life Style Me (20 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាស បាន។សូអគុណ
Love Mom (24 days ago)
បងប្រើលេស៊ីត្រាអំពិលបានអត់ ហើយប្រើដបតូចមួយដប ហើយប្រើហ្គែលើបលីកញ្ចប់ប៉ន្មានកញ្ចប់បង
Life Style Me (23 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសប្រើបានអូន ហើយដាក់បរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។សូមអគុណ
chhoun sreyleap (24 days ago)
Vasalin 1.5ដងប្រើfair of lovely ប៉ុន្មានដែលបង
Life Style Me (23 days ago)
សួស្តីចា៎ យើងអាចដាក់បរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។សូមអគុណ
nyra sanaka (26 days ago)
សុំអភ័យទោសបងមិញខ្ញុំមើលវីឌីអូមុននេះបន្តិចខ្ញុំឃើញគេដាក់ jadi តើ jadi នោះអីគេទៅបង
Life Style Me (23 days ago)
សួស្តីចា៎ សូមទោសផងប្អូននាងខ្ញុំអត់យល់ទេ។សូអគុណ
Seavmi Vun (26 days ago)
សុីត្រាដាក់សរអត
Life Style Me (23 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានណា។សូអគុណ
Seavmi Vun (26 days ago)
តបផងបង
Kon Kampuchea (28 days ago)
បងយេីង use vashline men jea serum ban ot b
Life Style Me (23 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានអូន។សូអគុណ
Rery Girl (1 month ago)
លាបពេកថ្ងៃមែនsister?
truy Troy (1 month ago)
លាយទុកបានអត់បង។ហើយប្រើពេលព្រឹកមែនបង
បងលាបមុខបានអត់បង
Pann Socheata (1 month ago)
សមែនអត់មេីលទៅដៃអ្នកផ្សំមិនសចឹងចាំសចាំប្រាប់គេយល់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សូមមេត្តានិយាយស្តីអោយមានសលីធម៌បន្តិចប្អូនតើប្អូនធ្លាប់ដែលឃើញនាងខ្ញំនៅខាងក្រៅផ្ទាល់ទេ មុននិងសសេរនេះ? ហើយនាងខ្ញុំធ្វើវីឌីអូនេះគ្រាន់តែជាចំនេះដឹងដែលនាងខ្ញុំមានយកមកចែករំលែកដូច្នេះបើប្អូនចង់មើលឬធ្វើតាមឬមិនធ្វើជារឿងរបស់ប្អូន។សូមអគុណ
Phun Thearin (1 month ago)
វាធេី្វអោយខូចស្បែកអត់បង
Muny Za (1 month ago)
B srey jos Ber use a ng mouy serum ot ey t haii b?
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ វាជាប្រភេទសេរ៉ូមស្រេចហើយ តែបើប្អូនចង់ថែមជាប្រភេទវីតាមីនE បាន។សូមអគុណ
Yorm Chhaiya (1 month ago)
បងបើដាក់ពពួកសេរ៉ូមលាយបានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ប្អូនអាចដាក់វីតាមីនEបានបើចង់ថែមតែបើសេរូមមិនអាចទេព្រោះវាជាប្រភេទសេរ៉ូមស្រេច។សូមអគុណ
Yorm Chhaiya (1 month ago)
fair lovely នឹងប្រើអាកញ្ចប់បានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសប្រើបានណា។សូមអគុណ
Seavmi Vun (1 month ago)
វ៉ាយលីនដបបានអតតបផង
Seavmi Vun (1 month ago)
បើដាក់វ៉ាយលីន1ដប់ចោះហ្វេអាលឺបលីដាក់មិច
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សុំអភយ័ទោសរាល់ការឆ្លើយតបយឺតដោយសារនាងខ្ញុំបានការរវាល់ ចាសអាចដាក់ហ្វេអាលឹបមួយ ឬលើសប្តិចក៏បាន។សូមអគុណ
Thip Thip (1 month ago)
បងហ្វេអាលឺបលីប្រើអាកញ្ចប់បានអត់
Thip Thip (1 month ago)
បងអាយុ14 15លាបបានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសដាក់បាន។សូមអគុណ
Kanha Lyly (1 month ago)
បងទាំងអស់បានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួសីចា៎ ចាសបាន។សូមអគុណ
Kanha Lyly (1 month ago)
បងលាយទាំងអស់បានអត់
Vann Thong (1 month ago)
ប្រាប់គេតែខ្លួុនឯងខ្មៅ
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សូមមេត្តានិយាយស្តីអោយមានសលីធម៌បន្តិចប្អូនតើប្អូនធ្លាប់ដែលឃើញនាងខ្ញំនៅខាងក្រៅផ្ទាល់ទេ មុននិងសសេរនេះ? ហើយនាងខ្ញុំធ្វើវីឌីអូនេះគ្រាន់តែជាចំនេះដឹងដែលនាងខ្ញុំមានយកមកចែករំលែកដូច្នេះបើប្អូនចង់មើលឬធ្វើតាមឬមិនធ្វើជារឿងរបស់ប្អូន។សូមអគុណ
Chenda Pa (1 month ago)
ការពារកំដៅថ្ងៃទេ
Da Van (1 month ago)
លេផ្សេងបានអត់
Borey fongfong (1 month ago)
បើលាបទៅសរម៉េចដៃអ្នកធ្វើខ្មៅវិក
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សូមមេត្តានិយាយស្តីអោយមានសលីធម៌បន្តិចប្អូនតើប្អូនធ្លាប់ដែលឃើញនាងខ្ញំនៅខាងក្រៅផ្ទាល់ទេ មុននិងសសេរនេះ? ហើយនាងខ្ញុំធ្វើវីឌីអូនេះគ្រាន់តែជាចំនេះដឹងដែលនាងខ្ញុំមានយកមកចែករំលែកដូច្នេះបើប្អូនចង់មើលឬធ្វើតាមឬមិនធ្វើជារឿងរបស់ប្អូន។សូមអគុណ
Tar Tart (1 month ago)
លាយទុកបានអត់បង
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបាន។សូមអគុណ
Thip Thip (1 month ago)
ហ្វេអាលឺបលីនិងជាប្រភេទសាប៊ូលាងមុខមែន
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ មិនមែនសាប៊ូទេគឺជាប្រភេទទ្បេលាបមុខ។សូមអគុណ
Dary Lim (1 month ago)
Fair and lovely នឹងទិញនៅlucky មែនបង?
Dary Lim (1 month ago)
Life Style Me អគុណ
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសអូនឬក៏នៅផ្សាអីអនក៏បាន។សូមអគុណ
Jonh Ni (1 month ago)
លាបជារៀងរាល់ថ្ងៃងប
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសអូន។សូមអគុណ
Thary B lang (1 month ago)
សមែនអីបង មិចមិនតប
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សូមអាភយ័ទោសក្នុងការដែលនាងខ្ញុំមានការឆ្លើយតបយឺត នេះគ្រាន់តែជាចំនេះដឹងដែលនាងខ្ញំមានយកមកចែកលំលែកតែប៉ុន្មោះ បើប្អូនមើលថាស្អចង់សាកអាចសាកបាន។សូមអគុណ
Reth Tharin (1 month ago)
លាបមុខបានអត់បង
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ សំរាប់លាបតែខ្លួនទេ។សំមអគុណ
Khan Zeii Roth (1 month ago)
សជាប់យូរអត់ចែ
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសសបើប្រើជាប្រចាំ។សូមអគុណ
ចុះបងប្រើលេcetaជាមួយហ្វាអាលឺបលីបានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានតែបើអាចប្រើតាមការបង្ហាញ។សូមអគុំ
Fazi Fazi (1 month ago)
លាយទុកបានអត់តបវិញផង
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបាន។សូមអគុណ
Muoysim Chan (1 month ago)
បងបើញុមប្រើឡេមួយដបត្រូវប្រើlove fairyបុ៉ន្មានបង
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ អាចដាក់មួយដូចគ្នាណា។សូមអគុណ
Srey Noch168 (1 month ago)
បងលាយទុកបានអត់
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានណា។សូមអគុណ
Ratha Odmc (2 months ago)
លាបខ្លួនក៏លាបដៃបង
Sekhuy 168 (19 days ago)
Ratha Odmc បងលាយមួយថ្ងៃលាបមួយថ្ងៃមេនបង
Life Style Me (1 month ago)
សួស្តីចា៎ លាបខ្លួននិងដៃ។សូមអគុណ
Thary B lang (2 months ago)
សមែនអី
Hoeur dok (2 months ago)
មែនអត់ចែ
Dfhsh Cftgfgi (2 months ago)
បងតើគួប្រើហ្វាអាលឺបលីកញ្ចប់ហើយលាបមុខបានអត់
Life Style Me (2 months ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានតើស អត់ទេប្រើសំរាប់តែស្បែកទេ។សូមអគុណ
Ny San (2 months ago)
ចាសប្អូនរាងឆ្ងល់ដែរស្មានតែខ្លួនខ្លួនឯងសួរបងខុសអត់អីទេបងអរគុណដែលបងបានប្រាប់ម្ដងទៀត
Ny San (2 months ago)
ប្អូនឃើញបងធ្វើវិធីអោយមើលលាយចូលគ្នាបានប្អូនសួរបងចឹងប្អូនសុំទោសផងណាបង
Life Style Me (2 months ago)
អូ បងសុំទោសអូនបងឆ្លើយតបខុសព្រោះច្រើនពេក បើអូនដាក់វ៉ាសេលីនមួយដបចឹងប្រើ fair lovely 3ឬ4 កព្ចាប់ ណា ។សូមអគុណ
Ny San (2 months ago)
កុំធុញញុមបងប្អូនសុំសួរមួយទៀតណាបងបើយើងប្រើវ៉ាយសាលីនមួយដបចឹងយើងប្រើវាប៉ុន្មានកញ្ចប់បង
Ny San (2 months ago)
បើចឹងយើងប្រើវាប៉ុន្មានកញ្ចប់បង
Life Style Me (2 months ago)
ប្រើតាមបរិមាណសមរម្យណា។សូមអគុណ
Ny San (2 months ago)
បងបើយើងទិញដបអត់បានទិញកញ្ចប់ដាក់បានអត់បង
Dany Ziin (2 months ago)
Life Style Me ដាក់អាកញ្ជប់បានអត់
Life Style Me (2 months ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបានអូន។សូមអគុណ
Leak Na (2 months ago)
លាបពេលយប់បានអត់
Life Style Me (2 months ago)
សួស្តីចា៎ ចាសលាបបាន។សូមអគុណ
Kong Cheang (3 months ago)
លាបស្មាប៉ានបង
Life Style Me (2 months ago)
សួស្តីចា៎ លាបពេលណាក៏បាន។សូមអគុណ
លេផ្សេងប៉ុន្នានាថ្ងៃស
Life Style Me (13 days ago)
សួស្តីចា៎ ចាសបាន។សូមអគុណ
Sreyoun Dem111222 (17 days ago)
Vaselineពណ៌ទឹកក្រូចបានអត់
Life Style Me (3 months ago)
សួស្តីចា៎ ចាសដូចគ្នាតែយកល្អគួរប្រើប្រភេទដូចបានបង្ហាញ។សូមអគុណ
ដាក់លេផ្សេងបានអត់
Life Style Me (3 months ago)
ចាស បាន
Deth Kanchana (3 months ago)
ដាក់លេផ្សេងបានអត់បង
Dany Ziin (2 months ago)
Life Style Me ឡេផ្សេរសក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃដែលមែនបង
Life Style Me (3 months ago)
សួស្តីចា៎ ចាស បាន។សូមអគុណ
លាបមុខឫលាបខ្លួន
Life Style Me (3 months ago)
សួស្តីចា៎ លាបខ្លួន ចាស ស។សូមអគុណ
សមែនអត់
Seng Over (1 month ago)
ខូចស្បែកអត់ចែ

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.